Начало

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА – „Фентъзи Футбол с Големите 5“

by: Големите 5

0

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

„Фентъзи Футбол с Големите 5“

ПЕРИОД НА ИГРАТА
1. Играта „Фентъзи Футбол с Големите 5“ стартира на 11.08.2023 г. и е с продължителност
до последният двубой от календара на Висшата лига през 2024 г. (вкл.)

2. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
Играта „Фентъзи Футбол с Големите 5“, наричана по-нататък Играта, се организира и
провежда от „ГОЛЕМИТЕ 5 МЕДИЯ“ ООД – ЕИК: 207356093 с адрес: ул. Рая №9, вх. В, наричана по-долу ГОЛЕМИТЕ 5 или Организатор.

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-
долу правила на Играта, наречени Официални правила. При участието си в Играта
участниците приемат Официалните правила и изрично се съгласяват да спазват
посочените в тях условия и срокове.

Официалните правила се публикуват на уебсайтa https://golemite5.bg/ и ще бъдат
достъпни за целия период на Играта.

Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като
промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта
https://golemite5.bg/ и обвързват участника.

Приетите от участниците Официални правила имат действие до изпълнение на всички
права и задължения на Организатора и участниците в Играта, както и до изтичане на
посочените в Официалните правила срокове.

Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Играта като
напише имейл на адрес info.golemite5@gmail.com, с което прекратява договора между
него/нея и Организатора и възможността да спечели.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Играта е отворена за участие за всички физически лица, на територията на Република
България, над 18-годишна възраст. С участието си, участниците декларират, че имат
навършени 18 години.

Служители на ГОЛЕМИТЕ 5 нямат право на участие в кампанията.

5. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Играта се организира и провежда на територията на Република България.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните условия:
– Да хареса страницата на ГОЛЕМИТЕ 5 във Facebook и/или Instagram
– Да коментира (да запише името на отбора си) поста на ГОЛЕМИТЕ 5 във Facebook за старт на Играта (линк).
– Да се включи в лигата на ГОЛЕМИТЕ 5 в приложението Fantasy Premier League
или на сайта https://fantasy.premierleague.com/. Лигата на ГОЛЕМИТЕ 5 е
свободно достъпна https://fantasy.premierleague.com/leagues/auto-join/vqdmez. За вход – vqdmez.

7. НАГРАДИ
7.1. За победител в лигата (1-во място) наградата е 1 бр. официална фланелка по избор на отбор от Големите 5 първенства на Европа (Англия – Висша Лига; Испания – Ла Лига; Италия – Серия А; Германия – Бундеслига; Франция – Лига 1). (Размерът на
футболната фланелка може да бъде избиран).
ВАЖНО – не може да бъде добавена щампа с име и/или номер.

7.2. За завършил на второ място – 1 бр. артикул по избор от сайта Mystery Football на стойност до 100лв.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички
промоционални и/или рекламни материали, са само с илюстративен характер.
Наградите не могат да се заменят с паричната им равностойност. Наградата е лична и
не може да бъде преотстъпвана или заменяна.
Участието в играта не е обвързано с покупка.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Всички участници, които са изпълнили условията от раздел 6 за участие в кампанията,
предвидени в настоящите правила, участват за наградите, описани в раздел 7.
Наградите се разпределят на база класирането в лигата на ГОЛЕМИТЕ 5 в
приложението Fantasy Premier League (или в сайта https://fantasy.premierleague.com/).

Участникът класиран на първо място в лигата на ГОЛЕМИТЕ 5 в края на сезона печели
награда официална тениска на отбор по избор от Големите 5 първенства в Европа (Англия – Висша Лига; Испания – Ла Лига; Италия – Серия А; Германия – Бундеслига; Франция – Лига 1).

Участникът класиран на второ място в лигата на ГОЛЕМИТЕ 5 печели награда 1 бр. артикул по избор от сайта Mystery Football на стойност до 100лв.

Победителите трябва да се свържат в срок до 30 дни след края на Играта с Организатора
с изпращане на електронно писмо на адрес info.golemite5@gmail.com или с изпращане
на съобщение до Организатора в официалната Facebook страница. Победителите трябва
да предоставят екранна снимка на своя отбор като доказателство.

В случай, че победителите не изпълнят условията посочени по-горе губят право да
получат наградата и тя преминава към следващия участник в класирането в лигата на
ГОЛЕМИТЕ 5. Организаторът не носи отговорност ако Победител не изпълни условията
или посочения срок.

9. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. Победителят трябва
да предостави валиден адрес за доставка на наградата.

Във връзка с чл. 38 ал. 14; чл. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 7 от Закон за данъците върху
физическите лица Ви уведомяваме, че наградата официална фланелка на футболен
отбор по избор от Големите 5 първенства в Европа (Англия – Висша Лига; Испания – Ла Лига; Италия – Серия А; Германия – Бундеслига; Франция – Лига 1), описана в раздел 7, подлежи на
облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата.
Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на
Играта „Фентъзи Футбол с Големите 5“ е задълженото лице за деклариране и внасяне на
дължимия данък. Спечелилият участник се съгласява и задължава, за целите на
данъчното облагане по реда на ЗДДФЛ, да предостави на Организатора необходимите
данни (три имена и ЕГН). Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в
Играта на конкретния печеливш да бъде прекратено от Организатора.

В деня на реалното получаване на наградата печелившият участник подписва протокол,
съдържащ информация относно самоличността му (три имена и ЕГН) и удостоверяващ,
че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да
получи наградата, печелившият Участник трябва заедно с протокола, да представи
личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща.
Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел идентифициране на
участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в
Играта и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на
куриерската фирма.

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден
телефон за контакти, непълен или неточен адрес за доставка на награди.
Наградата ще бъде изпратена с куриерска фирма и доставена на Победителя.
Доставката на наградата ще бъде извършена в срок от 30 работни дни след
предоставянето на данните за доставка от съответния печеливш участник.

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ
С приемане на спечелената в кампанията награда, участниците се съгласяват, че
техните имена, други лични данни, образи, гласове и други индивидуализиращи белези,
биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео
материали от Организатора, като Организаторът не дължи допълнително заплащане за
това на участниците.

Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването,
съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в кампанията да
спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите
нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на
участниците само за целите, посочени в настоящите условия.
Правилата на Играта са публикувани на интернет страницата на ГОЛЕМИТЕ 5 – (линк).

11. Лични данни

Участието в Играта е доброволно. С приемане на настоящите Официални правила
участниците са уведомени, че личните им три имена, ЕГН (когато е приложимо да бъде
предоставено), телефон и адрес, пощенски код, на който да бъде доставена наградата,
ще бъдат обработвани на договорно и законово основание от „ГОЛЕМИТЕ 5 МЕДИЯ“ ООД
– ЕИК: 207356093 с адрес: ул. Рая №9, вх. В, ет. 6, ап. 27, и неговите подизпълнители,
имейл адрес: info.golemite5@gmail.com)

С участието в Kуиз Играта, участникът се съгласява, че във връзка с обработването на
личните му данни за посочените цели, Организаторът може да предоставя тези данни
на трети лица, с които си сътрудничи, работи или има други отношения, във връзка с
промоционалната игра,.

Всеки участник в играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен
с условията ѝ, включително и че с участието си в Играта, предоставените от него лични
данни ще бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от
Организатора на Играта.

Участието на потребителите във Фентъзи Играта е изцяло доброволно. В случай че даден
участник не желае Организатора да има достъп до личните му данни, това лице не
следва да ги предоставя ако е Победител в Играта.
Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:
– идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и
осигуряване спазването на Условията;
– Спазване на изискванията на данъчното законодателство;
Основание за обработката на предоставените лични данните е договорно отношение
между Участника и Организатора, по-конкретно – участие в промоцията с очакване за
насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД.
Обработването на тези данни е необходимо условие за получаване на награда за
Победителите в Играта.

Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в
промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се
задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни
на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в
провеждането промоцията:
– куриерската служба, избрана от Организатора за доставянето на наградите;
Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни
лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в
съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни.
Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни,
която осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника.
Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически
и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен
достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното
инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране.

Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на
личните данни.

Leave a comment

Demos

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin

error: Content is protected !!