Общи условия

by: nowcerts7

0

Общи условия

by: nowcerts7

0
Общи положения
  1. golemite5.bg е спортен блог, който има за цел да представя новини на футболна тематика. Собственик на сайта големите5.бг е ГОЛЕМИТЕ 5 МЕДИЯ ООД, ЕИК 207356093 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. „Рая № 9, вх. В, ет. 6, ап.27; Управител: Тодор Георгиев Тумбалев (наричан по-долу за краткост “GOLEMITE 5 MEDIA”.
  2. Настоящите общи условия уреждат принципитe на работа на сайта, възможностите, които предоставят, правата и задълженията на сайта и неговите потребители при ползването на услугите, предоставяне от тях.
    II. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679
    На 25.05.2018 год. влиза в сила новия Регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation или по-надолу наричан за краткост „GDPR” или „Регламентът“), приет от Европейския съюз.
    Предоставяйки нашите услуги на сайта, GOLEMITE 5 MEDIA се явява администратор на лични данни и като такъв GOLEMITE 5 MEDIA ще администрира и обработва личните данни на Потребителите, доколкото същите са необходими за предоставянето на услугата. При събирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите GOLEMITE 5 MEDIA спазва всички законови изисквания на европейското и българското законодателство.
    В качеството си на администратор на лични данни Ви предоставяме следната информация, която може да използвате при въпроси, относно личните Ви данни, тяхната обработка и съхранение: “GOLEMITE 5 MEDIA”.
1. Администратор на лични данни
Наименование на юридическото лице – „ГОЛЕМИТЕ 5 МЕДИЯ“ ООД
Единен идентификационен код (ЕИК):207356093
Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. „Рая“ № 9, вх. В, ет. 6, ап. 27;
E-mail: info@golemite5.com
Интернет страница: golemite5.bg
Телефон за връзка: 0877175593
Представлявано от Тодор Георгиев Тумбалев – управител.
2. Служител, отговарящ за защитата на личните данни на физическите лица
Име: Тодор Георгиев Тумбалев
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, ул. „Рая“ № 9, вх. В, ет. 6, ап. 27;
Email:info@golemite5.com
Телефон за връзка: 0877175593
3. Надзорен орган:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
Телефон за връзка – Център за информация и контакти: 02 915 3 518
4. Лични данни, събирани и обработвани от GOLEMITE 5 MEDIA чрез сайта: golemite5.bg
4.1. Коментари на публикациите на сайтa golemite5.bg
Възможно е също така потребителите на сайтa да изпращат коментари във връзка с публикуваните на сайтовете новини и материали. За коментиране на публикациите не се изисква регистрация. На потребителите са предоставени две опции за добавяне на коментар по техен избор – чрез свързване с Фейсбук [Facebook] и без връзка с Фейсбук [Facebook]. Ако изберат опцията за добавяне на коментар чрез Фейсбук [Facebook], натискайки бутона „добави-коментар – фейсбук“ страницата ще свърже техния профил във Фейсбук [Facebook] със страницата. В този случай потребителите са подвластни на условията за ползване на сайта Facebook и api-то, което предоставят.
Ако изберат опцията без регистрация, потребителите могат да оставят име, псевдоним или да останат аноними. Към всеки коментар могат да добавят картинка с типаж, емоция или аватар. След написване на коментар потребителят трябва да даде своето съгласие с настоящите условия за ползване чрез чекбокс и да натисне бутона „коментирай“. Опцията за добавяне на коментар без регистрация оставя дигитална следа под формата на ip адрес. Тези ip адреси се събират с цел предоставяне на компетентните органи, ако такава информация бъде изискана от GOLEMITE 5 MEDIA.
4.2. Личните данни, описани в т.4.1., се събират от GOLEMITE 5 MEDIA единствено и само за целта за добавянето на коментари от страна на потребителите.
4.3. Забранява се регистрация на потребители и съответно обработка на лични данни чрез сайтовете на лица под 14 години. За непълнолетните се иска изрично съгласие от родители или техните законни представители. Във връзка с горното, GOLEMITE 5 MEDIA собственикът на сайта и служителите на компанията не носят отговорност дали потребителите на сайта са навършили необходимите години и дали са получили изричното съгласие на родителите и законните представители за ползването му.
5. Други данни, обработвани от GOLEMITE 5 MEDIA
5.1. Извън гореописаните данни, за целите на: подобряване сигурността на услугата, предоставяна от GOLEMITE 5 MEDIA, нейната акуратност, за локализация на интерфейса, за статистически и маркетингови проучвания, при влизане на сайта на GOLEMITE 5 MEDIA, при оставяне на коментари, GOLEMITE 5 MEDIA събира данни за IP адреса на потребителите, които поставят коментари под статиите.
5.2. IP адресът на потребителя се събира/обработва на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора GOLEMITE 5 MEDIA на основание чл. 6, ал. 1, буква „е“ от Регламента.
5.3. Сайтовете събират информация за демографските данни, интереси на потребителите и за начина, по който потребителите използват сайтовете.
5.4. GOLEMITE 5 MEDIA не събира и не обработва специални категории лични данни по смисъла на чл. 9 от Регламента, а именно: лични данни за физически лица, разкриващи расов или етнически произход, политическите им възгледи, религиозните или философските убеждения на лицата или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице, както и лични данни, свързани с присъди и нарушения по смисъла на чл. 10 от Регламента.
III. Принципи
1. GOLEMITE 5 MEDIA се ръководи от следните принципи са:
1.1. Да представя навреме информацията, която интересува потребителите.
1.2. Да осигурява най-добрите публични източници за получаване на информация.
1.3. Да публикува информация, която да е еднакво полезна за всеки отделен човек, без разлика на неговия пол, етническа и социална принадлежност.
2. Като администратор на лични данни, GOLEMITE 5 MEDIA се придържа към следните законоустановени принципи за обработване на лични данни:
2.1. Законосъобразност;
2.2. Добросъвестност;
2.3. Прозрачност и информираност;
2.4. Ограничение на целите;
2.5. Свеждане на данните до минимум;
2.6. Точност;
2.7. Ограничение на съхранението;
2.8. Цялостност и поверителност.
IV. За услугата
1. Информацията, която сайта golemite5.bg е разделена в различни категории, за да бъде улеснено набавянето на информация от потребителя.
V. Ползване
1. Новините в сайта могат да се: Коментират; Изпращат на приятел; Запазват в архив на потребителя; Принтират.
2. За улеснение на потребителя при търсенето, всяка новина е обозначена и с ключови думи.
3. За улеснение при четенето, потребителят може да променя големината на шрифта на текста на новините.
4. Всеки потребител е длъжен да спазва общите условия за ползване на услугите предоставяни от GOLEMITE 5 MEDIA.
VI.Отговорност
1. GOLEMITE 5 MEDIA, собственикът на сайта golemite5.bg и служителите на компанията не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на сайтовете.
2. GOLEMITE 5 MEDIA , собственикът на сайтовете и служителите на компанията не носят отговорност за публикуваните на сайта материали, за тяхната истинност и изчерпателност.
VII. Забрани при ползването на сайта golemite5.bg:
1. Забранява се качването на следните видове коментари на новини и мнения под статии:
1.1.Противоречащи на българското законодателство, приложимите международни актове и актове на ЕС, настоящите общи условия, обществените норми и морал;
1.2.Съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на трети лица;
1.3.Които имат рекламна цел, освен с предварително писмено разрешение от GOLEMITE 5 MEDIA;
1.4.Чието съдържание нарушава права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
1.5.Представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
1.6.Които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
1.7.Нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
VIII. Права и задължения на потребителя и на GOLEMITE 5 MEDIA
1. Права и задължения на Потребителя
1.1. При изказване на мнение в сайта golemite5.bg потребителят се съгласява мнението му да бъде публикувано, разпространявано и използвано от който и да е притежаван или управляван от GOLEMITE 5 MEDIA като за това използване GOLEMITE 5 MEDIA не дължи възнаграждение на автора.
1.2. Потребителят няма право да използва информация (текст и образ) от сайтовете на медийната компания без изрично писмено позволение от GOLEMITE 5 MEDIA.
2. Съгласно Регламента за защита на личните данни регистрираните потребители на сайтa golemite.bg имат следните права:
2.1. Потребителят може да оттегли съгласието си за обработване на предоставените лични данни по всяко време. Може да оттеглите съгласието си чрез изрично писмено изявление – оттегляне на съгласието за обработване.
2.2. Потребителят има право да поиска и получите от администратора – GOLEMITE 5 MEDIA потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с потребителя. Има право да получи достъп до данните, свързани с него. Като в тази връзка следва да попълни изрично искане за предоставяне на достъп до личните си данни без ненужно забавяне от страна на администратора.
2.3. Потребителят има право да получи копие от обработваните лични данни, свързани със същия, в електронна или друга подходяща форма, без ненужно забавяне. Възможно е да бъде наложена административна такса от TUMBALEV&DES при повторно поискване за предоставяне копие от личните данни от един и същ потребител.
2.4. Потребителят може да иска нанасяне на корекции на личните му данни.
2.5. Потребителят може по всяко време да упражни „правото да бъдеш забравен“, когато е налице някое от следните обстоятелства: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; потребителят оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; потребителят възрази срещу обработването на свързаните с него лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; личните данни са били обработвани незаконосъобразно; личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на Република България; личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
Когато е налице някоя от горните хипотези и потребителят изрично упражни въпросното право, администраторът ще изтрие личните данни за въпросния потребител, без ненужно забавяне. Администраторът GOLEMITE 5 MEDIA не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
2.6. Потребителят има право да поиска лични му данни да бъдат прехвърлени на друг администратор по имейл адрес.
2.7. Потребителят има право по всяко време да подаде възражение срещу обработването на личните му данни.
3. Права и задължения на GOLEMITE 5 MEDIA:
3.1. TUMBALEV&DES има правото да променя или изтрива публикувани от потребителите материали.
3.2. Предоставената от потребителя лична информация/ лични данни не се предоставя на трети лица извън сайта golemite5.bg, освен ако не бъде изискана от държавни, съдебни или упълномощени органи/лица в предвидените от закона случаи.
3.3. Услугата, която се предоставя съгласно настоящите общи условия е безплатна.
3.4. GOLEMITE 5 MEDIA има право да поставя на страниците на сайтовете си реклами. В някои случаи, ако потребителят натисне някой от рекламните банери, може да се активизира cookies („бисквитки“) от рекламодателя или на трети страни. GOLEMITE 5 MEDIA не контролира тези cookies. GOLEMITE 5 MEDIA може да изпраща cookies и проследяващи файлове. Използването на „бисквитки“ се извършва, за да се персонализира съдържанието и рекламите, да се предоставят функции на социални медии и да се анализира трафика.
3.5. TUMBALEV&DES не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
4. Права и задължения на GOLEMITE 5 MEDIA съгласно Регламента за защита на личните данни:
4.1. GOLEMITE 5 MEDIA е длъжен без ненужно забавяне да удовлетвори исканията на потребителя по раздел VIII, т.2 от настоящите Общи условия.
4.2. GOLEMITE 5 MEDIA е длъжен във всеки момент да предостави необходимата информация и съдействие на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни.
4.3. GOLEMITE 5 MEDIA е длъжен да осигури и поддържа адекватно ниво на защита на личните данни на физическите лица според техния вид и количество.
4.4. GOLEMITE 5 MEDIA е длъжен да уведоми физическите лица-субекти на лични данни при пробив в сигурността на личните им данни, събирани от golemite5.bg, ако има висок риск от настъпване сериозни последици за техните права, свободи и законни интереси.
4.5. Съгласно GDPR, GOLEMITE 5 MEDIA не е длъжен да уведомява потребителите за пробив в сигурността на личните данни, по т. 4.4. от настоящия раздел, в случай че е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на данните, също ако е взел впоследствие мерки, гарантиращи, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата и свободите на потребителите на сайта и в случай, че уведомяването на засегнатите потребители би изисквало непропорционални усилия.
IX. Други
1. На страниците на сайта golemite5.bg са предоставени линкове за връзка с други сайтове. Връзките се предоставят единствено с цел улеснение на потребителите.
2. На страниците на сайта golemite5 са предоставени бутони за връзка с facebook, twitter, g+ и linked-in.
X. Допълнителни разпоредби
1. Настоящите общи условия могат да се променят по всяко време от собственика на сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в страниците на сайта golemite5.bg.
2. Приложимо право е българското.
3. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване според българското законодателство пред компетентния съд.

Demos

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin

error: Content is protected !!